Zväz hutníctva ťažobného priemyslu a geológie SR

Istotou je energia z domáceho uhlia

Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach poskytol rozhovor novinárke Pravdy, v ktorom sa vyjadril k problematike energetickej bezpečnosti, ťažbe energetických a kritických surovín

Dohoda so sociálnymi partnermi

Zväz úspešne ukončil sociálny dialóg – vyjednávanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS). Partnerom pre vyjednávanie  „hutníckej“ KZVS bol Odborový zväz KOVO a Nezávislé kresťanské odbory Slovenska. Kolektívnu zmluvu  za zväz podpísal v Bratislave  prezident Vladimír Jacko 20. apríla 2016 s dvojročnou platnosťou 1.5.2016 – 30.4.2018. KZVS je záväzná pre 12 spoločností. S Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu dohodol vyjednávací tím zamestnávateľov kolektívnu zmluvu na obdobie 1.4.2016 – 31.3.2017. Zmluvu záväznú pre 8 členských organizácií zväzu, podpísal so sociálnymi partnermi 1. viceprezident zväzu Peter Čičmanec 13. apríla v Prievidzi. .

Štatistické výkazy budú od nového roka povinne elektronické

Od 1. januára 2016 budú podnikateľské subjekty zaradené do štatistického zisťovania (spravodajské jednotky) poskytovať údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) prostredníctvom online formulárov. V uvedenom termíne vstupuje do platnosti novela zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z., ktorá obsahuje nové pravidlá predkladania štatistických výkazov. Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami, vrátane výnimiek, sú rozpracované vo vyhláške ŠÚ SR. Elektronický zber údajov prispeje k znižovaniu administratívnej záťaže a eliminovaniu chýb pri vypĺňaní formulárov, keďže nový systém automaticky odhalí logické nezrovnalosti a upozorní na nutnosť ich opravy. Elektronizácia zároveň umožní harmonizovať lehoty na predkladanie niektorých štatistických výkazov s termínmi odovzdávania výkazov k DPH. Viac informácií získate na: www.statistics.sk    

Rokovanie slovenských a srbských podnikateľov

11. decembra 2015 sa v rámci podnikateľskej misie do Srbskej republiky uskutočnia v Belehrade rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov. Rokovania sú súčasťou 7. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 10. – 11. decembra 2015 v Belehrade. Podnikateľská misia a B2B rokovania budú sektorovo zamerané na:

  • Energetiku (tepelná, jadrová, solárna, veterná, obnoviteľné zdroje,
  • Strojárstvo (energetické, dopravné, potravinárske, všeobecné)
  • Automotive
  • Elektrotechniku a elektroniku
  • ITC
  • Infraštruktúru (železnice, diaľnice, cesty, mosty, tunely)
  • Ekológiu (likvidácia odpadu, ČOV, kanalizácia, rozvody a úpravy pitnej vody, spaľovne)
  • Chémiu a farmáciu
  • Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Hlavným organizátorom podnikateľskej misie a B2B rokovaní je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s ústredím Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Hlavným koordinátorom a kontaktnou osobou je Ing. Jozef Máder, č. t. 02/58 260 254, mobil: 0910/828 328, e-mail: jozef.mader@sario.sk. Uzávierka prihlášok na podnikateľskú misiu a B2B je  27. november 2015.

Salamander 2015

10.-13. septembra 2015 žila Banská Štiavnica v znamení Salamandrových dní, ktoré sa konajú každoročne v prvých septembrových dňoch. V rámci podujatí pripomínajúcich si banícku a hutnícku minulosť mesta sa konalo v piatok 11. septembra v Kultúrnom centre Banskej Štiavnice slávnostné zasadanie reprezentantov baníctva, geológie, hutníctva a nafty. Zasadnutie poctili svojou prítomnosťou aj prezident SR Andrej Kiska, minister životného prostredia Peter Žiga SR, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Miroslav Obert a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Na zasadnutí bolo vyznamenaných 37 pracovníkov odvetvia rezortným vyznamenaním ministra hospodárstva SR a 12 pracovníkov rezortu ocenil minister životného prostredia. Po skončení slávnostného zasadania nasledovala recepcia pre 250 účastníkov v priestoroch Slovenského banského múzea a večer zakončil tradičný Salamandrový sprievod. NIK_1801

Slávnostné zasadanie otvorila banícka hymna v podaní speváckeho súboru Štiavničan

_DSC0563

_DSC0599

 Banícky a hutnícky rok zhodnotili vo svojich prejavoch predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Peter Čičmanec a prezident ZHŤPG SR Vladimír Jacko

NIK_1837

NIK_1846

_DSC0588

_DSC0596

Zhromaždenie baníkov, geológov, hutníkov a naftárov pozdravili prezident SR, minister životného prostredia, štátny tajomníci ministerstva hospodárstva SR a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

NIK_2214

Slávnostného zasadania a Salamandrového sprievodu sa zúčastnil vrcholový manažment U. S. Steel Košice na čele s prezidentom Scottom D. Buckiso

_DSC0817

Dobrú náladu v Salamandrovom sprievode umocňoval aj Folklórny súbor Vtáčnik

_DSC0832

Vyznamenaní pracovníci Hornonitrianskych baní využili príležitosť na spoločnú fotografiu so svojim generálnym riaditeľom

Petrom Čičmancom

Foto:  Jana Šlosárová (1, 4, 5, 8)

Jana Janáčová (2, 3, 5, 7,9 10)

Our members

Currently, the Association of Metallurgy, Mining Industry and Geology of the Slovak Republic represents 30 active members from  different areas such as mining, production of metal, commerce, etc. The complete list of the members, including their profiles, contact information and links is here

Banícka Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre obdobie 2015-2016

V Rekreačnom stredisku Púšť pri Prievidzi podpísali 7. mája2015 Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa za zamestnávateľov 1. viceprezident ZHŤPG SR Ing. Peter Čičmanec, PhD., za zamestnancov predseda OZ PBGN SR Jozef Škrobák a hlavní vyjednávači Ing. Ivan Nemeth MBA (zástupca zamestnávateľov)  a Ľubomír Novák (zástupca zamestnancov). Kolektívna zmluva je záväzná pre 8 organizácií a je platné pre obdobie od 1.4.2015 do 31.3.2016.   DSCN1174

Podpis sa realizoval za účasti vyjednávacích tímov zamestnancov aj zamestnávateľov

DSCN1181

Predstavitelia sociálnych partnerov pri podpise zmluvy (zľava predseda OZ PBGN SR Jozef Škrobák a 1. viceprezident ZHŤPG SR Peter Čičmanec)

DSCN1186

Zmluvu podpísali aj hlavní vyjednávači Ľubomír Novák (vľavo) a Ivan Nemeth

Blíži sa Svetový banícky kongres v Brazílii

22.-23. júna 2015 rokoval v nemeckom starobylom banskom meste Freiberg 96. prípravný výbor Svetového baníckeho kongresu (IOC WMC). Zasadanie sa uskutočnilo v priestoroch Technickej univerzity Freiberg počas osláv 250. výročia jej založenia. Za slovenskú stranu sa rokovania zúčastnili členovia prípravného výboru doc. Ing. Juraj Ďurove, PhD., (Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach) a Ing. Ervín Kubran (ZHŤPG SR). Na zasadnutí bol prijatý nový člen – Kolumbia. V súčasnosti združuje táto afilovaná organizácia OSN 40 štátov Európy, Ázie, Ameriky, Austrálie a Afriky. Odzneli odborné prednášky (Charakteristika nemeckých minerálnych zdrojov, Nemecké baníctvo a jeho výzvy), prerokovali sa aktuálne otázky združenia a účastníci získali štatistické prehľady ťažby surovín vo svete http://www.en.bmwfw.gv.at/Energy/WorldMiningData/Seiten/default.aspx  . Na záver predstavili zástupcovia Brazílie miesto budúceho 24. Svetového baníckeho kongresu, ktoré sa koná v trojročnom intervale. Kongres sa uskutoční v dňoch 18. – 21. októbra 2016 v Rio de Janeiro http://www.wmc2016.org.br/.     DSCN1313

Rokovanie otvoril a viedol prezident WMC prof. Dubiński

  DSCN1322 DSCN1326

Účastníkov pozdravili aj prof. B. Cramer, predseda Banského úradu v Sasku (hore) a prof. C. Drebenstedt, dekan Baníckej fakulty Technickej univerzity Freiberg

Účastníci IOC WMC

Účastníci kongresu

 

Českí, poľskí a slovenskí hutníci za zachovanie konkurencieschopnosti

15. -17. apríla 2015 sa uskutočnil v Demänovskej Doline seminár Česko-Poľsko-Slovenskej komisie pre hutníctvo, strojárstvo, koksárenstvo, energetiku a životné prostredie k zachovaniu konkurencieschopnosti hutníctva. Odznelo 20 odborných prednášok vrátane príspevkov pracovníkov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR ako aj Poľskej oceliarskej asociácie. Analyzovali problémy, ktoré ohrozujú podnikanie v tomto energeticky náročnom sektore priemyslu.V záverečnom dokumente podporili Akčný plán pre oceliarsky priemysel prijatý Európskou komisiou a za kľúčové považujú nastoliť rovnováhu medzi priemyselnou, energetickou a klimatickou politikou EÚ s cieľom zachovať a zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

O konaní seminára vydala TASR tlačovú správu (http://www.teraz.sk/ekonomika/ceski-polski-a-slovenski-hutnici/130797-clanok.html ).

Seminár moderovali zástupcovia Poľskej oceliarskej asociácie Kazimerz Kowalski (vľavo), Hutníctví železa Jaroslav Raab (uprostred) a ZHŤPG SR Ervín Kubran

DSCN1138

Účastníci seminára

Hutníci sa dohodli s odborármi na KZVS

Vyjednávací tím ZHŤPG SR zložený zo zástupcov U. S. Steel Košice, Slovalco (Žiar nad Hronom), OFZ (Istebné), Carmeuse Slovakia (Slavec), sekretariátu zväzu a zástupcovia Odborového zväzu KOVO a Nezávislých kresťanských odborov Slovenska rokovali v období január – február o novej Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS). Na rokovaniach sa dohodol text novej KZVS platnej pre 9 členských organizácií zväzu a tri nečlenské hutnícke spoločnosti na obdobie 1.4.2015 -31.3.2016.

13. marca v hoteli SOREA Trigan na Štrbskom Plese zmluvu podpísal prezident zväzu Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda OZ KOVO PhDr. Emil Machyna a viceprezident Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Milan Tóth.

DSCN1078

DSCN1085

KZVS 2015